Dla recenzenta

Artykuły naukowe są poddawane następującej procedurze recenzowania

 1. Recenzowanie artykułów odbywa się za pośrednictwem systemu naboru i recenzowania artykułów SENIR.
 2. Recenzja artykułów jest sporządzona na formularzu recenzji stosowanym w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego.  Pobierz formularz
 3. Recenzentem artykułu zamieszczonego w czasopiśmie naukowym jest samodzielny pracownik nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji (w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstępstwa od tej zasady).
 4. Między autorem artykułu a recenzentem nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 5. Artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów.
 6. Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
 7. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje
 8. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji – gdy dwie wcześniejsze recenzje przynajmniej w jednym z następujących kryteriów oceny:
  •  zastosowane metody badawcze,
  •  poziom merytoryczny,
  •  dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu zawierały oceny skrajne (niedostateczny – bardzo dobry).
 9. Nazwiska recenzentów artykułu wchodzącego w skład czasopisma naukowego nie są znane osobom zainteresowanym (autorowi).
 10. Lista recenzentów  danego czasopisma jest zamieszczana w ostatnim numerze czasopisma w danym roku.