Dla Autora

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi sekretarz redakcji Witold Szumowski
Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych SENIR

 

Ponieważ artykuły są recenzowane w trybie double-blind review process, prosimy autorów o niepodawanie w artykułach swoich danych.

Prosimy autorów o składanie artykułów w szablonie:


Artykuły naukowe są poddawane następującej procedurze recenzowania

 1. Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. Dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sporządza recenzję z zachowaniem następujących zasad:
  • autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
  • recenzja jest napisana na formularzu recenzji Pobierz formularz
 3. Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
 4. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 5. W uzasadnionych wypadkach artykuł może być skierowany do trzeciej recenzji – gdy dwie wcześniejsze recenzje przynajmniej w jednym z następujących kryteriów oceny:
  • zastosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu
   zawierały oceny skrajne (niedostateczny – bardzo dobry).
 6. Komitet Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma.

Kilka ważnych informacji dla autorów:

 1. Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji.
  Pobierz oświadczenie
 2. Autorzy dołączają do artykułu wypełnione i podpisane oświadczenie dla autora artykułu.
  Pobierz oświadczenie
 3. Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 0,5–1,0 ark.
 4. Do artykułu należy dołączyć:
  • abstrakt w języku polskim i języku angielskim (samodzielny tekst o objętości ok 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski)
  • słowa kluczowe (min. 3, max 5) w języku polskim i języku angielskim.
  • kody Classification System for Journal Articles Sprawdź kod klasyfikacji JEL

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 30/2019 z dnia 14 maja 2019 r. autorzy wnoszą opłatę w wysokości:

 • 246 zł (200 zł + 23% VAT) w momencie złożenia artykułu, na pokrycie kosztów recenzji; opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia artykułu do druku lub wycofania artykułu przez autora,
 • 369 zł (300 zł + 23% VAT) po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji i przyjęciu artykułu do druku

Numer konta:
Santander Bank Polska S.A. 17 Oddział we Wrocławiu
nr konta:    07 1090 2529 0000 0006 3400 0503
tytułem:     za artykuł w czasopiśmie (tu prosimy podać tytuł czasopisma)

Po złożeniu artykułu w systemie SENIR na adres andrzej.bogucki@ue.wroc.pl lub wydaw@ue.wroc.pl należy przesłać:

 1. Skan dowodu wpłaty
 2. Oświadczenie autora artykułu
 3. Oświadczenie o współudziale (w wypadku artykułów współautorskich)
 4. Dane potrzebne do wystawienia faktury – jeśli płatnikiem będzie uczelnia konieczny jest numer NIP.

Warunkiem przyjęcia artykułu do czasopisma jest przesłanie wymienionych dokumentów.