ArchivesUwarunkowania ekonomiczne możliwości komercyjnego świadczenia usług medycznych przez polskie szpitale publiczne / Economic conditions of the possibility of commercial provision of medical services by Polish public hospitals
Autor: Waldemar Malinowski, Ewelina Nojszewska


Rola informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu szpitalami / The role of management information in the effi cient management of hospitals
Autor: Piotr Niewiadomski


Pokrycie fi nansowe tzw. pakietu onkologicznego przez publicznego płatnika a sytuacja ekonomiczna szpital / Financial cover of co-called oncological package by the public payer vs. economic situation of hospitals
Autor: Jerzy Michalak


Wpływ badań przesiewowych w zakresie raka piersi na poprawę efektywność fi nansowej systemu opieki medycznej w Polsce / Infl uence of screening tests in the fi eld of breast cancer to improve the fi nancial effi ciency of health care system in Poland
Autor: Paweł Zawadzki


Poprawa efektywności wykorzystania zasobów i jakości procesów w opiece zdrowotnej przy zastosowaniu koncepcji lean management / Improvement of resources and processes quality efficiency use in healthcare with the lean management concept
Autor: Jan M. Janiszewski, Maria Węgrzyn, Marta Kuczuk


Problematyka pomiaru dostępu do publicznych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) / Problematics of measuring access to hospital and outpatient specialist care in public sector
Autor: Krzysztof Nyczaj, Dariusz Wasilewski, Michał Dzięgielewski


Outsourcing IT – Cloud computing jako narzędzie poprawy efektywności działania w podmiocie leczniczym / IT outsourcing – cloud computing as a performance effi ciency improvement tool in a health service provider
Autor: Jarosław Kończyło


Identyfi kacja czynników sukcesu projektu w zarządzaniu projektem badawczo-rozwojowym branży medycznej na przykładzie projektu „Rehabio – telerehabilitacja” / Identifi cation of success factors of a project in the management of research and development project of the medical industry based on the ,,Rehabio – telerehabilitation” project
Autor: Grzegorz Krzos, Witold Szumowski


Rola banku w realizacji inwestycji w branży opieki zdrowotnej / Role of a bank for realization of investment in healthcare industry
Autor: Dorota Korenik


Finansowanie społecznościowe innowacji w klastrach medycznych / Crowdfunding for innovations within medical clusters
Autor: Bogusław Bembenek


Kultura organizacyjna a negatywne zachowania personelu pielęgniarskiego – na przykładzie szpitali klinicznych / Organisational culture vs. negative behavior of nurses – on the example of clinical hospitals
Autor: Joanna A. Jończyk, Danuta Kunecka, Iwona Mazur


Identyfi kacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy / Identifying factors deciding about the attractiveness of a county hospital as an employee
Autor: Beata Buchelt, Aldona Frączkiewicz-WronkaGlobalne i lokalne strategie logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw / Global and local logistics strategies in international supply chains
Autor: Jarosław Witkowski


Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0 / Analysis of the situation of Polish enterprises in industrial networks in Industry 4.0
Autor: Sebastian Saniuk, Anna Saniuk


Efektywność realizacji projektów strategicznych polskich przedsiębiorstw / Efficiency of strategic projects implementations of Polish enterprises
Autor: Paweł Markowski, Paweł Mielcarek


Innowacyjność jako złożony obszar eksploracji naukowej: przegląd badań / Innovativeness as a complex area of scientific exploration: review studies
Autor: Monika Ingram


Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw / Open innovations development in the light of supply chain management strategies
Autor: Barbara Ocicka


Organizacja procesów zakupowych a wzrost strategicznej rangi zakupów – wyniki badań / Organisation of procurement processes vs. increase of strategic procurement importance – research results
Autor: Łukasz Hadaś, Katarzyna Ragin-Skorecka


Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w łańcuchach dostaw – studia przypadków / Application of Augmented Reality in the supply chain – case studies
Autor: Natalia Szozda


Mechanizmy koordynacji współpracy w łańcuchu dostaw – systematyczny przegląd literatury / Supply chains governance mechanisms – systematic literature review
Autor: Urszula Ryciuk


Niepewność i nieprzewidywalność w łańcuchu dostaw – rozważania teoretyczne / Uncertainty and unpredictability in the supply chain – theoretical considerations
Autor: Łukasz Marzantowicz


Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – ujęcie teoretyczne / Corporate high risk funds – theoretical approach
Autor: Krzysztof Ćwik, Krystian Olek, Witold Szumowski
Business models of foreign subsidiary units of international companies – theoretical considerations / Modele biznesu zagranicznych jednostek mię- dzynarodowych przedsiębiorstw – rozważania teoretyczne
Autor: Mounia Benabdallah, Krzysztof Ćwik, Macher Kachour, Grzegorz Krzos, Dorota Leszczynska, Krystian Olek, Estera Piwoni-Krzeszowska


Zdolności relacyjne w kształtowaniu dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa / Relational abilities in shaping the dynamic abilities of the company
Autor: Wiesław Danielak


Badania marketingowe a wyniki nowych produktów – efekt mediacyjny jakości informacji rynkowych / Marketing research vs. new products performance – mediation effect of market information quality
Autor: Dariusz Dąbrowski


Prezentacja i modelowanie analityki marketingowej w aplikacji kokpitu menedżerskiego / Presentation and modelling of marketing analysis in the application of managerial dashboards
Autor: Grażyna Golik-Górecka


Wartość biznesowa w projektach badawczo-rozwojowych / Business value in R&D projects
Autor: Dawid Jasiński


Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie / The principles of labor disputes settlement in an enterprise
Autor: Andrzej Kozina


Otwarte innowacje jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami kreatywnymi / Open innovations as a strategic challenge in the management of creative clusters
Autor: Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek


Metody analizy strategicznej jako narzędzie do tworzenia strategii dla przedsiębiorstwa z sektora produkcji urządzeń chłodniczych / Methods of strategic analysis as a tool for creating a strategy for an enterprise from the refrigeration appliances industry
Autor: Agata Paluch


Zarządzanie procesami w administracji samorządowej zgodne z koncepcją dobrego rządzenia / Process management in local government administration coherent with good governance concept
Autor: Witold Szumowski


Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT / Training needs analysis of future ICT entrepreneurs
Autor: Dagmara Wójcik


Współczesna wersja metody QFD /The modern version of QFD
Autor: Marek Ćwiklicki


Integrated marketing communication – towards a holistic concept / Zintegrowana komunikacja marketingowa – w stronę holistycznej koncepcji
Autor: Magdalena Daszkiewicz, Anetta Pukas


Koordynacja – syntetyczna dyrektywa sprawnego działania systemów złożonych – wybrane aspekty / Coordination – synthetic directive of effective functioning of complex systems – selected aspects
Autor: Katarzyna Grzybowska


Podejścia do badania negocjacji /Approaches to study negotiations
Autor: Andrzej Kozina


Wpływ elementów nazwy na wizerunek marki – wyniki badań empirycznych /Effect of the suggestive name elements on the brand name – results of empirical research
Autor: Agata Krycia-Chomińska, Aleksandra Szpulak


Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative / Corporate Social Responsibility raporting in the mining industry according to the Global Reporting Initiative
Autor: Jan Kudełko, Natalia Hop, Wioletta Kozłowska-Pęciak, Cezary Bachowski


Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP/The importance of the implementation of smart specialisations for the development of the SME sector
Autor: Jarosław Ropęga


Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast / Ephemerides, cathedrals in the desert and ballast in local development governance of small towns
Autor: Andrzej Sztando


Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu / Stakeholders management as the success factor of an innovative project
Autor: Marek Wirkus, Ewa KusioIdentyfikacja mechanizmów obronnych menedżerów (The identification of defense mechanisms of managers)
Autor: Adela Barabasz


Profil kompetencyjny profesjonalnego mentora (Competency model for profesional mentor)
Autor: Małgorzata Baran


Partnerzy czy przeciwnicy – wybrane aspekty relacji między podwładnymi i przełożonymi (Partners or rivals – chosen aspects of relations between subordinates and supervisors)
Autor: Agnieszka Izabela Baruk


Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie (Human capital as a component of intellectual capital in a company)
Autor: Radosław Dawidziuk


Ewolucja koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów na oficerów sił zbrojnych RP (Evolution of army leadership in the doctrines of the US Army and its implications in the process of training candidates for officers of Polish Armed Forces)
Autor: Joanna Kacała, Andrzej Michaluk


Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu? (Can the concept of positive leadership become a paradigm in management studies?)
Autor: Robert Karaszewski, Andrzej Lis


Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników – przykład inżynierów (Determinants of organizational commitment (on the example of engineers))
Autor: Krystyna Kmiotek


Motywatory zmniejszające uczucie niepewności – porównawcze studium przypadków (Motivators reducing the feeling of uncertainty – comparative case study)
Autor: Marek Krasiński


Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach (The influence of HRM practices on the employee engagement in innovative enterprises)
Autor: Dagmara Lewicka, Anna Rakowska


Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji – założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania (Social interactions conducive to employee engagement in the organization – assumptions in the light of the theory of organization and management)
Autor: Marta Moczulska, Janina Stankiewicz


Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów (Paradoxes in the management of human capital in managers’ appraisal)
Autor: Joanna M. Moczydłowska


Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian (Determinants of management functions performance in the years 1997- -2000 and 2011-2014. Structure and directions of changes)
Autor: Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska


Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym (The paradox of work effectiveness – between building employee’s engagement and burnout)
Autor: Beata Skowron-Mielnik


Paradoksalne i nieparadoksalne oksymoronizmy w strategiach zarządzania kompetencjami pracowniczymi – refleksje badawcze (Paradoxical and nonparadoxical oxymora in the strategies of competency management – research reflections)
Autor: Marzena Stor


Rekrutacja i selekcja menedżerów i specjalistów w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych (Processes of recruitment and selection of managers and specialists in capital groups in the light of empirical research)
Autor: Czesław Zając


Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów (Managing the workforce from the full of paradoxes generation)
Autor: Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Barbara ChomątowskaRola inteligentnych specjalizacji w projektowaniu i wdrażaniu regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego (Smart specialization and their role in designing and implementing of the regional innovation strategy of the Silesian Province)
Autor: Jan Brzóska


Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu (Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory)
Autor: Joanna Duda


Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia – wybrane aspekty (Innovation of human resource management in health care sector – chosen aspects)
Autor: Wojciech Głód


Paradoks „retro-innowacji” w zarządzaniu marką (Paradox of retro-innovation in brand management)
Autor: Magdalena Grębosz, Jean-Marc Pointet


Działania innowacyjne czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa (Innovation actions as a factor of company’s development)
Autor: Marcin Jakubiec


Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsię- biorstw przemysłowych (Conditions of the innovative activity of industrial enterprises)
Autor: Alfreda Kamińska


Nowe podejście do planowania operacyjnego. Charakterystyka koncepcji beyond budgeting i SOFP (The new approach to operational planning. The lowdown on beyond budgeting concept and sales, operational and financial planning (SOFP))
Autor: Marcin Kowalewski


Zarządzanie projektami wielolokalizacyjnymi determinantą zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych/koordynatorów HR (Management of multi-location projects as a determining factor of changes of key competencies of personnel consultants/HR coordinators)
Autor: Teresa Kupczyk, Piotr Bartkowiak


Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych (Risk of enterprises innovative activity in the context of their financial results)
Autor: Tomasz Nawrocki


Paradoksy w sytuacjach kryzysowych i tożsamości organizacji (Paradoxes in crisis and corporate identity)
Autor: Magdalena Rzemieniak


Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania (Innovation projects – the idea and determinants)
Autor: Seweryn Spałek


Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw (PDCA cycle in crisis management on the example of Polish enterprises)
Autor: Anna Starosta


Systemy bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach logistycznych – wyniki badania (Information security systems in logistics enterprises – research results)
Autor: Robert Walasek


Społeczna niepewność jako bariera wdra- żania innowacji – przykład biopaliw w Polsce (Social uncertainty as a barrier to innovation implementation – the case of the Polish biofuel sector)
Autor: Maria Woźniak-Malczewska


Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw (Information sources of Polish small and medium-sized enterprises innovation)
Autor: Maciej Zastempowski
Zarządzanie partycypacyjne czy imperatywne władztwo w wymiarze sprawiedliwości (Participative management or imperative reign in the justice system)
Autor: Przemysław Banasik


Wykorzystanie wielowymiarowych reguł asocjacyjnych do poszukiwania uwarunkowań satysfakcji klientów z usług jednostek samorządu terytorialnego (The use of multidimensional association rules in search of determinants of customer satisfaction with services of local government units)
Autor: Krzysztof Błoński


Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej (Good management practices in local authority)
Autor: Szymon Cyfert, Witold Szumowski


Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej (Evaluation of internal organizational conditions and their impact on entrepreneurial behavior of employees)
Autor: Dorota Łochnicka


Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym (Evolution of job evaluation methods in literature aspect).
Autor: Krystian Olek


Narzędzia informatyczne inteligencji biznesowej wspomagające realizację projektów w przedsiębiorstwach (Business Intelligence IT tools supporting the execution of projects in enterprises)
Autor: Jolanta Pondel


Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce (Contemporary barriers in strategic governance of local development in Poland)
Autor: Andrzej Sztando


A new approach to avoiding cost overruns and implementation delays in future large projects in aerospace business (Unikanie opóźnień i przekraczania kosztów w realizacji wielkich projektów w przemyśle aeronautycznym – nowe podejście)
Autor: Christoph Winter


Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego
Author: Krzysztof Ćwik


Analiza relacji między regułami i procesami biznesowymi
Author: Wojciech Fliegner


Toksyczne opcje walutowe – negatywne aspekty ograniczania ryzyka walutowego dla przedsiębiorstw na przykładzie wydarzeń z roku 2008
Author: Michał Jankowski


Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne?
Author: Elżbieta Karaś, Agnieszka Piasecka-Głuszak


Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej
Author: Patrycja Klimas


Zarządzanie projektami na tle wzrastającej złożoności i dynamiki otoczenia
Author: Tomasz Kopczyński


Doskonalenie potencjału intuicyjnego współczesnego menedżera
Author: Kamila Malewska


Zmiany upraszczające w organizacji – wyniki badań sondażowych
Author: Grażyna Osbert-Pociecha


Zmodyfikowane metody analizy portfelowej i ich zastosowanie do oceny projektów innowacji produktowych
Author: Ireneusz P. Rutkowski


Zaufanie w sieci badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Studia przypadków
Author: Anna Sankowska, Krzysztof Santarek


Facebook jako płaszczyzna kreowania więzi społecznych między wybranymi podmiotami turystycznymi a użytkownikami serwisu. Studium przypadku
Author: Krzysztof Stepaniuk


Wykorzystanie sponsoringu imiennego w sporcie na przykładzie koszykarskiego Śląska Wrocław
Author: Michał Terlecki


Efektywność wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr
Author: Katarzyna Tracz-Krupa


Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach
Author: Paweł Waniowski


Czas jako zmienna w procesach planowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej
Author: Jarosław Woźniczka


Zastosowanie funkcji informacyjnej pytania w doskonaleniu analizy ankiet wykorzystywanych w przedsiębiorstwach
Author: Anna Zięba

Statistical models for income distribution in the socio-economic systems
Author: Ivan Blagun, Lesya Dmytryshyn


Klastry jako lokalna polityka stymulowania przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego
Author: Michał Ginter


Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami
Author: Tomasz Ingram


Wpływ elementów nazwy marki na jej postrzeganie przez nabywców – badanie eksploracyjne
Author: Agata Krycia-Chomińska


Zarządzanie zespołem projektowym w organizacjach non-profit
Author: Anna Marciszewska


Coaching i mentoring wobec współczesnych wyzwań w rozwoju pracowników
Author: Joanna Mróz


Problem określenia właściciela ekonomicznego majątku i akcji spółek Skarbu Państwa
Author: Igor Postuła


Czynniki warunkujące realizację funkcji personalnej
Author: Witold Szumowski


Europejskie i polskie hotelarstwo w dobie kryzysu europejskiego
Author: Katarzyna Szydłowska


Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań
Author: Stanisław Urban, Mariola Michałowska


Znaczenie postaw pracowników w procesie wdrażania programów redukcji stresu zawodowego
Author: Dorota Molek-Winiarska

Respektowanie interesów pracowniczych – przesłanki i korzyści w świetle badań empirycznych
Author: Andrzej Bodak, Agata Pietroń-Pyszczek


Problematyka zarządzania płynnością finansową szwajcarskich jednostek gospodarczych – studium przypadku
Author: Waldemar Piotr Gil


Rozwój zdolności przywódczych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
Author: Katarzyna Grzesik


Losy zawodowe absolwentów kierunków ekonomicznych
Author: Zofia Hasińska, Iwona Janiak-Rejno, Alicja Smolbik-Jęczmień


Motywowanie członków zespołu zadaniowego w teorii i w praktyce
Author: Janusz Marek Lichtarski


Zarządzanie projektami informatycznymi. Rola analizy przedwdrożeniowej
Author: Marcin Moś


Fuzje i przejęcia a innowacyjność przedsiębiorstw sektora ICT
Author: Karolina Olszewska


Ograniczanie złożoności organizacji – w świetle badań sondażowych
Author: Grażyna Osbert-Pociecha


Konkurencyjność klastrów meblarskich w Polsce na tle podobnych inicjatyw w Europie
Author: Agnieszka Jędrysiak, Estera Piwoni-Krzeszowska


Kultura organizacyjna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy
Author: Katarzyna Piwowar-Sulej


Przegląd zarządzania jako mechanizm doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001
Author: Piotr Rogala


Społecznie odpowiedzialna działalność małego przedsiębiorstwa na przykładzie „Optyka-Optometria Bracia Łygas”
Author: Agnieszka Sokołowska


Zarządzanie filantropią korporacyjną na przykładzie spółki Abbott Laboratories
Author: Dorota Teneta-Skwiercz


Ocena efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami – wyniki badań empirycznych
Author: Anna Wójcik-Karpacz